Gebruiksvoorwaarden

Tenzij anders aangegeven, zijn de gebruiksvoorwaarden in deze paragraaf algemeen van toepassing bij gebruik van Refurbished-vergelijken. Enkelvoudige of aanvullende voorwaarden voor gebruik of toegang kunnen van toepassing zijn in specifieke scenario’s en in dergelijke gevallen zijn aanvullend aangegeven binnen dit document.

Door Refurbished-vergelijken te gebruiken, bevestigen Gebruikers te voldoen aan de volgende eisen:

Er zijn geen beperkingen voor Gebruikers in termen van het zijn Consumenten of Zakelijke gebruikers;

Inhoud op Refurbished-vergelijken

Tenzij anders aangegeven of duidelijk herkenbaar, is alle inhoud beschikbaar op Refurbished-vergelijken eigendom van of wordt geleverd door de Eigenaar of haar licentiegevers.

De Eigenaar doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de op Refurbished-vergelijken aangeboden inhoud geen inbreuk maakt op toepasselijke wettelijke bepalingen of rechten van derden. Het kan echter niet altijd mogelijk zijn om een dergelijk resultaat te bereiken.

In dergelijke gevallen, zonder afbreuk te doen aan eventuele wettelijke voorrechten van gebruikers om hun rechten af te dwingen, worden gebruikers vriendelijk verzocht om gerelateerde klachten bij voorkeur te melden via de contactgegevens die in dit document worden vermeld.

Rechten met betrekking tot inhoud op Refurbished-vergelijken – Alle rechten voorbehouden

De Eigenaar bezit en behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor dergelijke inhoud. Gebruikers mogen dergelijke inhoud dan ook niet gebruiken op een wijze die niet noodzakelijk of impliciet is voor het juiste gebruik van de Dienst.

In het bijzonder, maar zonder beperking, Gebruikers mogen niet kopiëren, downloaden, delen (buiten de hieronder uiteengezette grenzen), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/toewijzen aan derden of afgeleide werken maken van de inhoud die beschikbaar is op Refurbished-vergelijken, noch derden toestaan dit te doen via de Gebruiker of hun apparaat, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker.

Waar uitdrukkelijk vermeld op Refurbished-vergelijken, mag de Gebruiker sommige inhoud die beschikbaar is via Refurbished-vergelijken downloaden, kopiëren en/of delen voor uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat de auteursrechtvermeldingen en alle andere door de Eigenaar gevraagde vermeldingen correct zijn uitgevoerd.Elke toepasselijke wettelijke beperking of uitzondering op het auteursrecht blijft onaangetast.

Toegang tot externe bronnen

Via Refurbished-vergelijken Gebruikers kunnen toegang hebben tot externe bronnen die door derden. Gebruikers erkennen en accepteren dat de Eigenaar geen controle heeft over dergelijke bronnen en daarom niet verantwoordelijk is voor hun inhoud en beschikbaarheid.

Voorwaarden van toepassing op alle middelen die door derden, met inbegrip van die van toepassing zijn op een mogelijke toekenning van rechten op inhoud, voortvloeien uit elk van deze derden voorwaarden en bepalingen of, bij gebreke daarvan, het toepasselijk wettelijk recht.

Aanvaardbaar gebruik

Refurbished-vergelijken en de Dienst mogen alleen worden gebruikt binnen de reikwijdte van waarvoor ze zijn verstrekt, onder deze Voorwaarden en toepasselijk recht.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van Refurbished-vergelijken en/of de Dienst geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden.

Daarom behoudt de Eigenaar zich het recht voor om elke passende maatregel te nemen om haar legitieme belangen te beschermen, met inbegrip van het ontzeggen van Gebruikers toegang tot Refurbished-vergelijken of de Dienst, het beëindigen van contracten, het melden van wangedrag via Refurbished-vergelijken of de Dienst aan de bevoegde autoriteiten – zoals gerechtelijke of administratieve autoriteiten – wanneer Gebruikers zich bezighouden of worden verdacht zich bezig te houden met een van de volgende activiteiten:

  • wetten, regelgeving en/of deze Voorwaarden schenden;
  • inbreuk maken op rechten van derden;
  • de legitieme belangen van de Eigenaar aanzienlijk schaden
  • de Eigenaar of een derde partij beledigen.

Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

EU Gebruikers

Schadeloosstelling

De Gebruiker gaat ermee akkoord de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis – inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en -kosten – die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of in verband met verwijtbaar gebruik van of verbinding met de Service, schending van deze Voorwaarden, inbreuk op rechten van derden of wettelijke bepalingen door de Gebruiker of zijn filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid, hebben Gebruikers geen recht om schadevergoeding te eisen tegen de Eigenaar (of een natuurlijke of rechtspersoon die namens hem handelt).

Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, of het leven, de gezondheid of de fysieke integriteit aantast, is de Eigenaar alleen aansprakelijk voor de omvang van typische en voorzienbare schade op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

In het bijzonder is de Eigenaar, binnen de hierboven vermelde grenzen, niet aansprakelijk voor:

  • verlies van zakelijke kansen en elk ander verlies, zelfs indirect, dat door de Gebruiker kan worden geleden (zoals, maar niet beperkt tot, handelsverliezen, verlies van inkomsten, inkomen, winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, etc.);
  • schade of verlies als gevolg van onderbrekingen of storingen van Refurbished-vergelijken als gevolg van overmacht, of onvoorziene en onvoorzienbare gebeurtenissen en, in ieder geval, onafhankelijk van de wil en buiten de controle van de Eigenaar, zoals, maar niet beperkt tot, storingen of onderbrekingen van telefoon-of elektrische lijnen, het internet en / of andere middelen van transmissie, onbeschikbaarheid van websites, stakingen, natuurrampen, virussen en cyberaanvallen, onderbrekingen in de levering van producten, diensten van derden of toepassingen;
  • alle verliezen die niet het directe gevolg zijn van een schending van de Voorwaarden door de Eigenaar;

Gemeenschappelijke bepalingen

Geen verklaring van afstand

Wanneer de Eigenaar enig recht of enige bepaling onder deze Voorwaarden niet uitoefent, houdt dit niet in dat de Eigenaar afstand doet van dit recht of deze bepaling. Geen verklaring van afstand zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een andere voorwaarde.

Onderbreking van de dienst

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor de Service te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij de Gebruikers op gepaste wijze worden geïnformeerd.

Binnen de grenzen van de wet kan de Eigenaar ook besluiten de Service op te schorten of geheel te beëindigen. Als de Service wordt beëindigd, zal de Eigenaar samenwerken met Gebruikers om hen in staat te stellen Persoonlijke Gegevens of informatie terug te trekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Daarnaast is het mogelijk dat de Service niet beschikbaar is door redenen die redelijkerwijs buiten de macht van de Eigenaar liggen, zoals “force majeure” (bijv. arbeidsacties, infrastructurele storingen of black-outs etc.).

Wederverkoop van Diensten

Gebruikers mogen niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of enig deel van Refurbished-vergelijken en van de Dienst exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar, rechtstreeks verleend of via een legitiem wederverkoop programma.

Privacybeleid

Voor meer informatie over het gebruik van hun Persoonlijke Gegevens, kunnen Gebruikers verwijzen naar het privacy beleid van Refurbished-vergelijken.

Intellectuele eigendomsrechten

Zonder afbreuk te doen aan meer specifieke bepalingen van deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en modelrechten met betrekking tot Refurbished-vergelijken het exclusieve eigendom van de Eigenaar of haar licentiegevers en zijn onderworpen aan de bescherming die wordt verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectuele eigendom.

Alle handelsmerken – nominaal of figuurlijk – en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen of logo’s die verschijnen in verband met Refurbished-vergelijken zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of haar licentiegevers en zijn onderhevig aan de bescherming die wordt verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wijzigingen aan deze Voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde aan te passen of anderszins te wijzigen. In dergelijke gevallen zal de Eigenaar de Gebruiker op gepaste wijze informeren over deze wijzigingen.Dergelijke wijzigingen zullen alleen invloed hebben op de relatie met de Gebruiker voor de toekomst.

Het blijven gebruiken van de Service betekent dat de Gebruiker akkoord gaat met de herziene Voorwaarden. Indien Gebruiker niet gebonden wenst te zijn aan de wijzigingen, dient hij het gebruik van de Dienst te staken. Het niet aanvaarden van de herziene Voorwaarden, kan elke partij het recht geven om de Overeenkomst te beëindigen.

De vorige versie die van toepassing was, is van toepassing op de relatie voorafgaand aan de aanvaarding door de Gebruiker.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal de Eigenaar de datum specificeren waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht worden.

Overdracht van het contract

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, te vervreemden door novatie of uit te besteden, rekening houdend met de legitieme belangen van de Gebruiker. Bepalingen betreffende wijzigingen van deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele wijze toewijzen of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contacten

Alle communicatie met betrekking tot het gebruik van Refurbished-vergelijken moet worden verzonden met behulp van de contactgegevens vermeld in dit document.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht of wordt onder de toepasselijke wetgeving, zal de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

EU Gebruikers

Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt geacht, zullen de partijen hun best doen om op minnelijke wijze tot een akkoord te komen over geldige en afdwingbare bepalingen en daarbij de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen te vervangen. Indien dit niet lukt, worden de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien zulks is toegestaan of vermeld in het toepasselijke recht.

Onverminderd het bovenstaande zal de nietigheid, ongeldigheid of de onmogelijkheid om een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen niet de nietigheid van de gehele Overeenkomst tot gevolg hebben, tenzij de geschrapte bepalingen essentieel zijn voor de Overeenkomst, of van zodanig belang zijn dat de partijen de overeenkomst niet zouden hebben gesloten indien zij hadden geweten dat de bepaling niet geldig zou zijn, of in gevallen waarin de resterende bepalingen zouden leiden tot een onaanvaardbare hardheid voor een van de partijen.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals vermeld in de relevante sectie van dit document, zonder rekening te houden met conflicten van wettelijke principes.

Uitzondering voor Europese Consumenten

Echter, ongeacht het bovenstaande, als de Gebruiker kwalificeert als een Europese Consument en zijn/haar gewone verblijfplaats heeft in een land waar de wet voorziet in een hogere standaard voor consumentenbescherming, zullen deze hogere standaarden prevaleren.